Основен ремонт на питеен водопровод за ВЕЦ „Сестримо”

Обхват на извършените дейности: изкопни работи монтаж на полиетиленови тръби Възложител: НЕК ЕАД Предприятие “ВЕЦ група “Рила” Период на сключване на договора: април 2004 г. Статус: Завършен
Read More

Ремонт площадка пред централа на кота 640,40 на ВЕЦ „Сестримо”

Обхват на извършените дейности: изкопни работи асфалтобетонови работи кофражни работи армировъчни работи монтаж стоманени тръби Възложител: НЕК ЕАД Предприятие “ВЕЦ група “Рила” Период на сключване на договора: октомври 2004 г. Статус: Завършен
Read More

Изграждане на геодезична мрежа за следене на вертикални деформации на сгради и съоръжения на ВЕЦ „Сестримо”

Обхват на извършените дейности: изграждане на реперна мрежа за следене на вертикални деформации измервания привързване на мрежата към Държавната нивелачна мрежа Възложител: НЕК ЕАД Предприятие “ВЕЦ група “Рила” Период на сключване на договора: януари 2005 г. Статус: Завършен
Read More

Полагане на асфалтова настилка в тунел „главен вход” на ПАВЕЦ „Чаира”

Обхват на извършените дейности: обработка на стара асфалтова повърхност подготвителни работи за полагане асфалтов пласт полагане на асфалт Възложител: НЕК ЕАД Предприятие “ВЕЦ група “Рила” Период на сключване на договора: юни 2005 г. Статус: Завършен
Read More

Почистване на разливи от кал, дървета и скална маса по пътя от ПАВЕЦ „Белмекен” до язовир „Белмекен”

натоварване, извозване и разриване на свлечена земна и скална маса Възложител: НЕК ЕАД Предприятие “ВЕЦ група Рила” Период на сключване на договора: ноември 2005 г. Статус: Завършен
Read More

Укрепителни работи на скален масив в района на ВЕЦ „Сестримо”

Обхват на извършените дейности: обрушване на изветряла скална маса и монтаж стоманена мрежа полагане на пръскан бетон в два пласта Възложител: НЕК ЕАД Предприятие “ВЕЦ група Рила” Период на сключване на договора: март 2006 г. Статус: Завършен
Read More

Изпълнение на 36 броя IBO анкерни микропилоти тип TITAN 73/53 с дължина 20,00 м като част от постоянна опорна конструкция за предопиране на подлеза на подобект „Метростанция 8”, в съответствие с Работен проект FD/S8-S/S/2

Възложител: „Тайсей Корпорейшън” – клон България Период на сключване на договора: април 2008 г. Статус: Завършен
Read More

Ремонтни дейности по канал „Пастра”

Ремонтни дейности по канал „Пастра” в участъка от бента на р. Рилска до утайник от външна и вътрешна страна на канала, частичен ремонт на стени с пукнатини на утайник и ремонт от вътрешна страна на водна камера на ВЕЦ „Пастра” Възложител: „Българско Акционерно Дружество Гранитоид” АД Период на сключване на договора: юли 2009 г. Статус: Завършен
Read More