Проект HYLOW

Реконструкция на яз и водовземно съоръжение с таблен затвор към нисконапорна хидроенергийна група Съвместен изследователски проект, изпълняващ се по 7-ма рамкова програма на Европейския съюз Възложител: Комисия на Европейските общности Период на сключване на договора: 2008 г. Статус: Завършен
Read More

Възстановяване на дясна крилна стена на енергогасителя на язовир „Тополница”

Обхват на извършените дейности: възстановяване монолитността на бетонови елементи от  конструкцията на изтичалото на ВЕЦ · кофражни работи армировъчни работи · бетонови работи монтаж на фусове с полимерни състави сондажно-инжекционни работи направа на хидроизолация на дясна крилна стена и стена на ВЕЦ в изтичало Възложител: НЕК ЕАД Период на сключване на договора: април 2008 г. Статус: Завършен
Read More

Корекция на речно корито

Обхват на извършените дейности: изкопни работи насипни работи кофражни работи армировъчни работи бетонови работи отводнителни канавки дренаж Период на сключване на договора: юли 2008 г. Статус: Завършен
Read More

Ремонтни дейности по слабонапорен тръбопровод в участъка от шибър № 1 (намиращ се до изравнителя на ВЕЦ „Каменица”) до шибър № 2 (намиращ се до долна водна камера на ВЕЦ „Каменица”)

Обхват на извършените дейности: демонтаж на съществуващ тръбопровод монтаж на нови стъклопластови тръби, доставени от Възложителя укрепване и засипване на тръбопровода почистване на трасето от строителни отпадъци Възложител: Българско Акционерно Дружество Гранитоид АД Период на сключване на договора: юли 2008 г. Статус: Завършен
Read More