Трудова медицина

Службата по трудова медицина при „ИСТА Андреева” ООД е пререгистрирана в Министерство на здравеопазването с УДОСТОВЕРЕНИЕ № 222-1/19.05.2008 г.

СТМ осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №3/25.01.08 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и всички актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, санитарно-хигиенни норми и изисквания, правилници за безопасност на труда и други разпоредби. Основната цел е опазване и укрепване на здравето на работещите, чрез минимизиране на рисковите фактори и ранно откриване на професионалните увреждания на работниците и служителите в предприятието. Целта е да се установи какво в дадена дейност може да причини заболяване или вреда и да се прецени дали са взети достатъчно мерки, или е необходимо да се вземат допълнително мерки, за да се премахне опасността и да се гарантират на работещите здравословни и безопасни условия на труд.