Оферта на службата по трудова медицина

І. ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЕРСОНАЛА:

 • Изготвяне на лични здравни досиета на работниците и служителите, включващи и здравна анкета
 • Заключения за здравословното състояние на работниците и служителите при постъпване на работа от медицинско лице – Част А, която се съхранява в личното досие на всеки член на персонала
 • Организиране и изготвяне на заключения за здравословното състояние за определяне пригодността на работниците и служителите да изпълняват даден вид работа въз основа на условията на труд – Част Б
 • Организиране на профилактични периодични прегледи от  специалисти, както и извършване на изследвания, в зависимост от опасностите и рисковите фактори, на които е изложено работещото лице. Вида на специалистите се определя от лекар от СТМ със специалност Трудова медицина
 • Изготвяне на подробен анализ на здравното състояние на работниците и служителите на основание извършения преглед и връзката с професията, даване на препоръки от специалистите, извършили прегледите относно влиянието на работната среда върху съответните заболявания, необходими консултации с други специалисти, необходими изследвания, които заболелият е длъжен да направи, препоръки относно промяна на работното място, смяна на работата или работната поза по време на работа
 • Уведомяване общопрактикуващия лекар на работещия за заболявания или отклонения от физиологичните показатели на лицето
 • Изготвяне на анализ на временната нетрудоспособност на персонала на база болнични листи

ІІ. ОЦЕНКА НА РИСКА

 • Анкетиране на   работниците и служителите
 • Анализ на технологичната характеристика
 • Попълване на досие с информация за фирмата
 • Извършване на оглед на работните места, като се обърне внимание на работните помещения, работното оборудване, работните места като цяло, организация на труда, използвани суровини и материали, работни процеси, рисковите фактори и други
 • Подпомагане и консултация за извършване на необходимите измервания на факторите на работната среда – микроклимат, експозиция на звуково налягане – шум, осветление, вибрации, ЕМП, електричество, заземление, мълниезащита, както и други. СТМ работи с лицензиран орган за контрол от вида С, който работи качествено и коректно с нашите партньори
 • Обработване на цялостната документация и получената информация
 • Оценка на риска по работните места  – която включва общо 5 етапа: класификация на трудовите дейности, идентифициране на опасностите, предприети мерки за защита, налични средства за колективна и лична защита, бележки относно: анатомични обекти, които биха били засегнати, както и начин на въздействие на рисковете върху здравето, идентифициране на цифровите опасности, броя на лицата, които биха били засегнати, както и оценяване на риска
 • План–програма за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – препоръки към работните места и организацията на труда

ІІІ. КОНСУЛТАНТСКА ПОМОЩ

 • Препоръки по отношение избора на средства за индивидуална и колективна защита
 • Участие при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали, с оглед определяне на потенциалния здравен риск
 • Участие в разработването на правила, норми и инструкции в организацията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и съвети за правилното им прилагане
 • Консултиране на ръководството на организацията за здравните противопоказания при приемане на работа на новоназначени работници и служители
 • Консултиране и оказване на съдействие на работодателите при трудови злополуки и съмнение за професионален характер на констатирано заболяване на работещо лице във фирмата
 • Съдействие при организиране извършването на специализирани измервания на факторите на работната среда – микроклимат, експозиция на звуково налягане – шум, осветление, вибрации, ЕМП, електричество, заземление, мълниезащита, както и други. СТМ работи в екип с лицензиран орган за контрол от вида С, който работи качествено и коректно с нашите партньори
 • Консултиране на групите и комитетите по условия на труд
 • Подпомагане на работодателите във връзка с предприемане на необходимите мерки за координиране на действията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и при осигуряването на ефективен контрол за извършване на работа без риск за здравето и по безопасен начин
 • Прилагане на обща фирмена политика съобразена с изискванията на нормативните документи по ЗБУТ

ІV. ОБУЧЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА

 • Първоначално и ежегодно обучение на членовете на групите и комитетите по условия на труд
 • Участие в Комитета по условия на труд
 • Обучение на работници и служители по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ
 • Разработване и участие в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на представители на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на санитарно-хигиенните норми и изисквания за работната среда и трудовия процес
 • Предоставяне на информация на работниците или служителите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведени профилактични прегледи и изследвания
 • Изготвяне на програми за обучения