Изграждане на геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр. Никопол

Изграждане на геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр. Никопол, по проект „Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле – предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион” Възложител: Община Никопол Период на сключване на договора: 2015 г. Статус: Завършен
Read More

Изграждане на специализирани съоръжения за превенция на гори

„Изграждане на специализирани съоръжения за превенция на гори – наблюдателни кули и изкуствени водоизточници” по проект „Опазване на общинските горски масиви от пожари” Възложител: Община Копривщица Период на сключване на договора: 2013 г. Статус: Завършен
Read More

Корекция и почистване на речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица

Корекция и почистване на речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица Възложител: Община Копривщица Период на сключване на договора: 2012 г. Статус: Завършен
Read More

Мерки за предотвратяване на наводнения на дерета през с. Еленово, община Благоевград

Мерки за предотвратяване на наводнения чрез корекция на дерета през с. Еленово, община Благоевград Възложител: Община Благоевград Период на сключване на договора: 2012 г. Статус: Завършен
Read More

Ремонтни дейности по слабонапорен тръбопровод на ВЕЦ „Каменица”

Ремонтни дейности по слабонапорен тръбопровод на ВЕЦ „Каменица” Възложител: „Българско акционерна дружество гранитоид” АД Период на сключване на договора: 2010 г. Статус: Завършен
Read More

Ремонтни дейности по канал “Пастра“.

Ремонтни дейности по канал “Пастра“ в участъка от бента на р. Рилска до утайник от външна и вътрешна страна на канала, частичен ремонт на стени с пукнатини на утайник и ремонт от вътрешна страна на водна камера на ВЕЦ „Пастра” Възложител: „Българско акционерна дружество гранитоид” АД Период на сключване на договора: 2009 г. Статус: Завършен
Read More

Проект HYLOW

Реконструкция на яз и водовземно съоръжение с таблен затвор към нисконапорна хидроенергийна група Съвместен изследователски проект, изпълняващ се по 7-ма рамкова програма на Европейския съюз Възложител: Комисия на Европейските общности Период на сключване на договора: 2008 г. Статус: Завършен
Read More

Рехабилитация на водовземни съоръжения, стени и дъно на изравнител „Петрохан”

Обхват на извършените дейности: почистване от наноси ремонт и усилване на основата по дъното на изравнителя ремонт на разрушените участъци от облицовката рехабилитация на бетоновите и стоманобетоновите конструкции на водовземното и на вливните съоръжения на изравнителя Възложител: НЕК ЕАД Предприятие “ВЕЦ група “Рила” Период на сключване на договора: юли 2001 г. Статус: Завършен
Read More

Ремонт на канал „Искрецки” от каскада „Петрохан” от км 0,000 до км 17,194 – І етап

Обхват на извършените дейности: изграждане на обслужващи пътища с трошено-каменна настилка монтаж на стъклопластови тръби ремонт на водохващания Възложител: НЕК ЕАД Предприятие “ВЕЦ група “Рила” Период на сключване на договора: май 2002 г. Статус: Завършен
Read More

Ремонт на канал „Искрецки” от каскада „Петрохан” от км 0,000 до км 7,194 – ІІ етап

Обхват на извършените дейности: изграждане на обслужващ  път с трошено-каменна настилка по трасето на канала монтаж на стъклопластови тръби ремонт на водохващания Възложител: НЕК ЕАД Предприятие “ВЕЦ група “Рила” Период на сключване на договора: август 2003 г. Статус: Завършен
Read More

Корекция на река „Слатинска” в участъка от ул. „Д-р Иван Селимински” до жп линията София – Пловдив – актуализация от км 1+000 до км 1+300

Обхват на извършените дейности: изкопни работи кофражни работи армировка полагане на бетон Възложител: Столична община Период на сключване на договора: май 2004 г. Статус: Завършен
Read More

Строително-монтажни и ремонтни работи на канал „Сребърна Гински” от каскада „Петрохан”

Обхват на извършените дейности: изграждане на обслужващи пътища с трошено-каменна настилка 24 км изкопни работи кофражни работи армировъчни работи бетонови работи полагане на геотекстил демонтаж на стари бетонови тръби и монтаж на нови стъклопластови тръби насипни работи Възложител: НЕК ЕАД Предприятие “Язовири и каскади” Период на сключване на договора: ноември 2004 г. Статус: Завършен
Read More

Почистване корекцията на река Златна Панега на 500 м от язовир „Луковит”

Обхват на извършените дейности: изкопаване и изваждане на отложен материал в корекцията с механизация при утежнени условия товарене и превоз до 5 км Възложител: „ВЕЦ Инженеринг” АД Период на сключване на договора: септември 2005 г. Статус: Завършен
Read More

Саниране на жилищен блок с 24 апартамента на ПАВЕЦ „Чаира”

Обхват на извършените дейности: полагане на външна топлоизолация от екструдиран пенополистирол мазачески и бояджийски работи Възложител: НЕК ЕАД Предприятие “ВЕЦ група “Рила” Период на сключване на договора: юли 2005 г. Статус: Завършен
Read More

Изграждане утайник на канал „Искрецки” пред изравнител „Петрохан” и укрепване изтичалото на основния изпускател на изравнител „Петрохан”

Обхват на извършените дейности: изкопни работи кофражни работи изработка и монтаж армировка бетонови работи Възложител: НЕК ЕАД Предприятие “Язовири и каскади” Период на сключване на договора: юли 2006 г. Статус: Завършен
Read More

Ремонт на пътя ПАВЕЦ „Белмекен” – Апаратна камера за участъците, поразени от наводнения

Обхват на извършените дейности: възстановяване на разрушени от високи води водостоци изкопни работи насипни работи кофражни работи армировъчни работи бетонови работи монтаж на бетонови бордюри; монтаж на еластична ограда; полагане на асфалтобетон; монтаж на тръби Възложител: НЕК ЕАД Период на сключване на договора: август 2006 г. Статус: Завършен
Read More

Ремонт на сграда на експлоатация на ПАВЕЦ „Чаира”

Обхват на извършените дейности: полагане на външна топлоизолация от екструдиран полистирол бояджийски работи ремонт на стаи, бани и тоалетни изграждане на нова ел. инсталация изграждане на нов покрив Възложител: НЕК ЕАД Предприятие “ВЕЦ група Рила” Период на сключване на договора: октомври 2006 г. Статус: Завършен
Read More

Възстановяване на дясна крилна стена на енергогасителя на язовир „Тополница”

Обхват на извършените дейности: възстановяване монолитността на бетонови елементи от  конструкцията на изтичалото на ВЕЦ · кофражни работи армировъчни работи · бетонови работи монтаж на фусове с полимерни състави сондажно-инжекционни работи направа на хидроизолация на дясна крилна стена и стена на ВЕЦ в изтичало Възложител: НЕК ЕАД Период на сключване на договора: април 2008 г. Статус: Завършен
Read More

Корекция на речно корито

Обхват на извършените дейности: изкопни работи насипни работи кофражни работи армировъчни работи бетонови работи отводнителни канавки дренаж Период на сключване на договора: юли 2008 г. Статус: Завършен
Read More

Ремонтни дейности по слабонапорен тръбопровод в участъка от шибър № 1 (намиращ се до изравнителя на ВЕЦ „Каменица”) до шибър № 2 (намиращ се до долна водна камера на ВЕЦ „Каменица”)

Обхват на извършените дейности: демонтаж на съществуващ тръбопровод монтаж на нови стъклопластови тръби, доставени от Възложителя укрепване и засипване на тръбопровода почистване на трасето от строителни отпадъци Възложител: Българско Акционерно Дружество Гранитоид АД Период на сключване на договора: юли 2008 г. Статус: Завършен
Read More