Сфери на дейност

„ИСТА Андреева” ООД е регистрирано в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за строителство от:

ПЪРВА ГРУПА – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

ВТОРА ГРУПА – строежи от транспортната инфраструктура;

ТРЕТА ГРУПА – строежи от енергийната инфраструктура;

ЧЕТВЪРТА ГРУПА – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;

ПЕТА ГРУПА – отделни видове СМР съгласно Националната класификация на икономическите дейности.

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008 от BureauVeritasCertification с дата на одобрение 10.07.2006 год. и с обхват на сертификация: Консултантска дейност, строителство и инженеринг, управление на проекти в областта на високо (промишлено и гражданско) строителство, хидроенергийно строителство, водоснабдяване и канализация, пътища и съоръжения, системи за техническо водоснабдяване на промишлени и енергийни обекти, енергоспестяващи технологии, управление на води и производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.

Дружеството се придържа отговорно към изискванията на нормативните актове по осигуряване на безопасна работна среда и защита на служителите от трудови злополуки. През 2006 г. към фирмата е създадена Служба по трудова медицина.

След като разработи и внедри системата за управление на безопасни и здравословни условия на труд, „ИСТА Андреева” ООД премина успешно сертификационния одит, проведен от BureauVeritasCertification и получи сертификат за безопасност и здраве при работа в съответствие с изискванията на световния стандарт OHSAS 18001:2007.

В областта на консултантските услуги фирмата предлага на своите клиенти помощта на  квалифицирани консултанти за разработването на необходимите документи – наръчници, процедури, инструкции и формуляри, отговарящи на изискванията на съответните стандарти и на нуждите на всяка една организация за съкращаване пътя към сертификацията по ISO 9001, ISO 14000, BS OHSAS 18001 и др.