Услуги

І. ОЦЕНКА НА РИСКА

1. Същност:

Оценката на риска представлява оценяване на рисковете, породени от работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали, факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица. Оценка на риска за здравето при работа включва и дейности, свързани с високо нервно-психично напрежение и неблагоприятни психосоциални фактори, наложен ритъм и монотонност, принудителна работна поза, ръчни товарно-разтоварни дейности, нерационални режими на труд и почивка. Оценката обхваща идентифициране, анализ и оценка на всички фактори на работната среда.

2. Как нашият екип изготвя оценка на риска:

2.1. Извършване на подробен оглед на място във фирмата, който обхваща работните места
2.2. Запознаване с основните рискови фактори
2.3. Запознаване с използваните суровини, материали и други
2.4. Извършване на анализ на технологичната характеристика
2.5. Анкетиране на работниците и служителите във връзка с условията на труд
2.6. Идентифициране на опасностите
2.7. Обработка на получената информация и оценяване на отделните рискове

3. Как помага оценката на риска на работодателите.

При оценяване на рисковете, участниците в трудовия процес се запознават с всички опасности, които могат да застрашат безопасността или да увредят здравето на работещите лица. По този начин работодателят може да предприеме превантивни мерки за отстраняване и/или минимизиране на опасностите и да предпази работещите, както и да ги предпази от трудови злополуки.

ІІ. КОНСУЛТАНТСКА ПОМОЩ:

 1. Препоръки по отношение избора на средства за индивидуална и колективна защита.
 2. Участие при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали с оглед определяне на потенциалния здравен риск.
 3. Участие в разработването на правила, норми и инструкции в организацията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и съвети за правилното им прилагане.
 4. Консултиране на Ръководството на организацията за здравните противопоказания при приемане на работа на новоназначени работници и служители.
 5. Съдействие при организиране извършването на специализирани измервания на факторите на работната среда – микроклимат, експозиция на звуково налягане – шум, осветление, вибрации, ЕМП, електробезопасност, заземление, мълниезащита и други. СТМ работи с лицензиран орган за контрол от вида, с който работи качествено и коректно с нашите партньори.
 6. Консултиране на групите и комитетите по условия на труд.
 7. Подпомагане на работодателите във връзка с предприемане на необходимите мерки за координиране на действията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и при осигуряването на ефективен контрол за извършване на работа без риск за здравето и по безопасен начин.
 8. Прилагане на обща фирмена политика, съобразена с изискванията на нормативните документи по ЗБУТ.

ІІІ. ЗДРАВЕН МОНИТОРИНГ

Здравният мониторинг, осъществяван от службата по трудова медицина, се изразява най-общо в наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа:

 1. Изготвяне на списък на задължителните периодични профилактични прегледи и клинико-лабораторни изследвания на служителите, съгласно условията на нормативната уредба и факторите на работната среда
 2. Анализ на заболеваемостта с временна неработоспособност (ЗВН) по данни от болничните листове за едногодишен ретроспективен период
 3. Анализ на заболеваемостта (изготвя се след извършването на профилактичните прегледи)
 4. Изготвяне и поддръжка на досиета за здравното състояние на служителите на хартиен и електронен носител
 5. Изготвяне на заключение за годността на работниците и служителите при постъпване на работа и при изпълнение на конкретен вид работа в предприятието
 6. Организиране на профилактични прегледи и изследвания

ІV. ОБУЧЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА

Oбучение на работници и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа:

 1. Първоначално и ежегодно обучение на членовете на групите и комитетите по условия на труд
 2. Участие в комитета/групата по условия на труд
 3. Обучение на работници и служители по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ
 4. Разработване и участие в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на представители на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на санитарно-хигиенните норми и изисквания за работната среда и трудовия процес
 5. Предоставяне на информация на работниците или служителите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведени профилактични прегледи и изследвания
 6. Разработване на информационни материали за начините и средствата за отстраняване/намаляване на риска от отделни идентифицирани опасности по работни места

V. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

Оказване на съдействие при разработване на:

 1. Физиологични режими на труд и почивка по време на работа (съгл.Наредба № 15 от 31. 05. 1999 г.), подготовка и изготвяне на съответната документацията
 2. Инструкции за здраве и безопасност при работа
 3. Разработване на план- програма по смисъла на чл. 5 и чл. 20 от Наредба № 5 за оценката на риска
 4. Организация на инструктажите; програми за начален, периодичен, ежедневен инструктаж
 5. Организация за изграждане на комитет/група по условия на труд – документи. Програми за обучение на ГУТ/КУТ
 6. Противопожарно досие. Организация на противопожарната и аварийна безопасност
 7. Изготвяне на правила за първа долекарска помощ, обхващаща всички основни действия по оказване на помощ на пострадалите по време на изпълнение на служебните им задължения до идване на лекар
 8. Правилник за вътрешния трудов ред, чл.139, във връзка с чл.181 от КТ