Проект HYLOW

Реконструкция на яз и водовземно съоръжение с таблен затвор към нисконапорна хидроенергийна група

Съвместен изследователски проект, изпълняващ се по 7-ма рамкова програма на Европейския съюз

Възложител: Комисия на Европейските общности

Период на сключване на договора: 2008 г.

Статус: Завършен

Leave a Reply